โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำของกรุงเทพมหานคร บริการครบวงจร บุคลากรมีสุขภาวะดี สู่วิถีอนุรักษ์พลังงาน

พันธกิจ

โรงพยาบาลตากสินให้บริการทางการแพทย์ด้วยคุณภาพทุกสาขา ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ มีการประสานเครือข่ายและระบบส่งต่อเน้นการสร้างเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภูมิใจในองค์กรที่มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีจิตสำนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน