โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ

ผังโครงสร้างด้านการบริหาร


ว่าที่ร้อยโท กิตติ วงษ์กิติโสภณ
รองผู้อำนวยการ รพ.ตากสิน ฝ่ายการแพทย์

นางสิรินาถ เวทยะเวทิน
ผู้อำนวยการ รพ.ตากสิน

นางบุษกร นวลยง
รองผู้อำนวยการ รพ.ตากสิน ฝ่ายบริหาร

พญ.ประกายพรึก ทั่งทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวพูนศรี ใจภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางบุณฑริก กิจพันธ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี

นายครรชิต อินทโฉม
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นางวงศ์จันทร์ ไกรมาก
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ

นายชัยพร อินสุพรรณ์
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย

นางสาวศิริพรรณ ปิติมานะอารี
พยาบาลชำนาญการพิเศษ

พญ. ชีณุชนา บุญญไกร
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

พญ.สุพรรณี จิรจริยาเวช
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยชุมชน

พญ.ศิรสุดา โสมนัส
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม

นพ.สันติ อิฐรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

นพ.กุลชน ลีละสิริ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก

พญ.พุทธวรรณ ทีฆสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

นพ.วีระ ชุติวณิชยกุล
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

พญ.วรวรรณ ชัยนำนาน
หัวหน้ากลุ่มงานรังสิวิทยา

ทพ.ปรีชา เจษฎาชัย
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นพ.วสันต์ ชีพเป็นสุข
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช

นพ.กานต์ ตันติเสวี
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก

นพ.วินัย พอล
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา

น.ส.อรุณรัตน์ แสงธรรมกุล
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานธนาคารเลือด

นางเพลินตา สิริมานุวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

นพ.ประสิทธิ์ จันทวัชรากร
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

พญ.ตรีนุช อมรภิญโญเกียรติ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวนภาพร กู้เกียรตินันท์
หัวหน้ากลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง

นพ.สมศักดิ์ ตันตินิพันธุ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา

พญ.ภารดี พยัคฆพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

นพ.ชัยโชติ นุดกุล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ(QH)

นพ.ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ
หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ

พญ. อมรรัตน์ ตรีทิพย์รัตน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลตากสิน เลขที่ 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทร. 02-437-0123
Copyright© 2018 By Taksin Hospital All Rights Reserved.