โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

ขั้นตอนการจองห้องพิเศษขั้นตอนการจองห้องพิเศษ
1. รับใบจองห้องพิเศษ ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
2. นำใบจองห้องพิเศษ ให้แพทย์ลงลายมือชื่ออนุญาตให้เข้าพัก
ห้องพิเศษ
3. นำใบจองห้องยื่นที่ห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
ทุกวัน