โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน


คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก สูติ-นรีเวชกรรม
หน่วยงาน ในเวลาราชการ
เวลา 08.00 -12.00 น. เวลา 13.00 - 14.00 น.
คลินิกมะเร็งทางนรีเวช ยังไม่เปิดให้บริการ วันจันทร์
คลินิกส่องกล้องปากมดลูก ยังไม่เปิดให้บริการ วันจันทร์
คลินิกฝากครรภ์เสี่ยงสูง ยังไม่เปิดให้บริการ วันอังคาร
คลินิกวัยทอง ยังไม่เปิดให้บริการ วันอังคาร
คลินิกตรวจหลังคลอด ยังไม่เปิดให้บริการ วันพุธ
คลินิกวางแผนครอบครัว ยังไม่เปิดให้บริการ วันพุธ
คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ยังไม่เปิดให้บริการ วันพฤหัสบดี
Care clinic ยังไม่เปิดให้บริการ วันพฤหัสบดี
คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ยังไม่เปิดให้บริการ วันพฤหัสบดี
โรงเรียนวัยรุ่นครั้งที่ 1 ยังไม่เปิดให้บริการ วันพฤหัสบดี