โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

บัตรทอง
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
เตรียมหลักฐานสำคัญดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนบ้าน
- สำเนาสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์)
- สำเนาหนังสือส่งตัวรักษา-ส่งต่อ
บัตรทองต่างจังหวัด สามารถเข้ารับการรักษาได้ ดังนี้
    - ในกรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร ติดต่อห้องบัตรกลาง