โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

ร่างขอบเขตของงานพัสดุ(TOR)

1. (พัสดุ)-TOR-ตู้เย็น
ดาวน์โหลด
2. (คลังยา)TOR-น้ำยาไตเทียม
ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขตของงานคลังยา [TOR] ทั้งหมด