โหมดสีเทา
โหมดสีปกติ
Welcome to Website Taksin Hospital...

ร่างขอบเขตของงานพัสดุ(TOR)

1. (คลังยา)TOR-น้ำยาไตเทียม
ดาวน์โหลด
2. (พัสดุ)-TOR-เครื่องเอกซเรย์
ดาวน์โหลด