การประชุมการอบรม

ปี 2562

01_Bangkok EMS.pdf

นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช

การปฏิรูป Emergency Care System

02_Effective Therapeutic for Acute Blood loss.pdf

นายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง

Bangkok EMS

04_ER 1.pdf

นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

ER คุณภาพ 1

05_ER 2.pdf

นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

ER คุณภาพ 2

06_Ocular Urgencies and Emergencies.pdf

Effective Therapeutic for Acute Blood loss

ปี 2561

01_meetings_2561_image_and_PDF.pdf

ทันตแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

จัดฟันรู้ทันไปหมด

02_meetings_2561_image_and_PDF.pdf

นายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์

ภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย สำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์